تنها نیستی

همیشه یادتان باشد


که به نحوی یا طریقی شما فرشته  کسی هستید

 حتی اگر آنرا ندانید اودوستتان دارد 
وبه شما فکر میکند

 حتی اگر هر روز نشنوید 

ایمان داشته باشید 

که اطرافیانتان مملو از عشق است 

حتی اگر 

انرا حس نکنید شما تنها نیستید 
/ 0 نظر / 9 بازدید